21 فروردین
6:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ آنلاین (ارسال لینک کلاس)

بررسی زمان حال استمراری

19 فروردین
6:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ آنلاین ( ارسال لینک کلاس )

بررسی مباحث پایه واژه شناسی

29 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ آنلاین ( ارسال لینک کلاس )

آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال

24 آذر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ آنلاین ( ارسال لینک کلاس )

بررسی و نقش کالوکیشن ها در انگلیسی