21 فروردین
6:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ آنلاین (ارسال لینک کلاس)

بررسی زمان حال استمراری

19 فروردین
6:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ آنلاین ( ارسال لینک کلاس )

بررسی مباحث پایه واژه شناسی