کلاس های صبح
کلاس 1
کلاس 2
کلاس 3
8-9:30 9:30-11 11-12:30

 

کلاس های عصر
کلاس 1 کلاس 2
کلاس 3
کلاس 4
کلاس 5
3-4:30 4:30-6 6-7:30 7:30-9 9-10:30

 

کلاس های صبح
کلاس 1
کلاس 2
کلاس 3
8-9:30 9:30-11 11-12:30

 

کلاس های عصر
کلاس 1
کلاس 2
کلاس 3
کلاس 4
کلاس 5
3-4 6-5:30 5:30-7 7-8:30 8:30-10

 

 

کلاسهای عصر به دلیل تعدد درخواست بصورت سه جلسه در هفته برگزار میگردد.

در صورت درخواست دو جلسه در هفته 20 درصد به جلسات اضافه میگردد.

کلاس های کنسلی را با تخفیف 50 درصد شرکت کنید.

اطلاع رسانی >>> کانال واتساپ

 

در صورت عدم شرکت در کلاس مبلغ 70 درصد از هزینه پرداختی کسر میگردد.

در هر 10 جلسه شما مجاز به دو بار غیبت هستید.

غیب موجه = اطلاع رسانی از روز قبل