کلاس های صبح
تایم یک تایم دوم تایم سوم
8-9:30 9:30-11 11-12:30
کلاس های عصر
تایم چهارم تایم پنجم تایم ششم تایم هفتم تایم هشتم
3-4:30 4:30-6 6-7:30 7:30-9 9-10:30
کلاس های صبح
تایم یک تایم دوم تایم سوم
8-9:30 9:30-11 11-12:30
کلاس های عصر
تایم چهارم تایم پنجم تایم ششم تایم هفتم تایم هشتم
3-4 4-5:30 5:30-7 7-8:30 8:30-10

 

کلاسهای عصر به دلیل تعدد درخواست بصورت سه جلسه در هفته برگزار میگردد.

در صورت درخواست دو جلسه در هفته 20 درصد به جلسات اضافه میگردد.

کلاس های کنسلی را با تخفیف 50 درصد شرکت کنید.

اطلاع رسانی >>> کانال واتساپ

 

در صورت عدم شرکت در کلاس مبلغ 70 درصد از هزینه پرداختی کسر میگردد.

در هر 10 جلسه شما مجاز به دو بار غیبت هستید.

غیب موجه = اطلاع رسانی از روز قبل

 

تایم 1 تایم 2 تایم 3 تایم 4 تایم 5 تایم 6 تایم 7 تایم 8
تایم 1 تایم 2 تایم 3 تایم 4 تایم 5 تایم 6 تایم 7 تایم 8
تایم 1 تایم 2 تایم 3 تایم 4 تایم 5 تایم 6 تایم 7 تایم 8
تایم 1 تایم 2 تایم 3 تایم 4 تایم 5 تایم 6 تایم 7 تایم 8